Толгойн яс

2011-11-23 09:17

  Толгойн ясны бүтцүүд

 

 

Толгойн яс

Ossa cranii - Кости головы

Толгойн ясыг: 

1. Тархины хэсгийн яс

2. Нүүрний хэсгийн яс гэж 2 ангилдаг.

Тархины хэсгийн ясыг хос ба хос биш гэж 2 хуваана.

Тархины хэсгийн  хос биш ясанд:

1. Дагзны яс Os.occipitalе Затылочная кость

2. Суурь яс Os.sphenoidalе Клиновидная кость

3. Духны яс   Os.frontalе Лобная кость  

4. Самалдаг яс Os.ethmoidalе Решётчатая кость   

Тархины хэсгийн хос ясанд:

5. Чамархайн яс Os temporale Височная кость

6. Зулай яс Os.parietalе Теменная кость  

Дагзны яс

Os.occipitalе - Затылочная кость

1. pars basilaris                             Суурийн хэсэг

2.3. partes lat                                 Хажуугийн хэсгүүд

4. squama occipitalis                   Хайрст хэсэг

foramen magnum                         Том нүх

canalis nervi  hypoglossi   Хэлэн доорхи мэдрэлийн ховил

pro. jugularis                               Омлуурын  сэртэн

pro. infraiugularis                         Омлуурын доод сэртэн

ctista occipitalis externa             Дагзны гадна хянга

ctista occipitalis interna             Дагзны дотно хянга

incisura jugularis                         Омлуурын сэтэрхий

sulcus sinus sigmoidei               Хөндийн ховил

                    transverse               Хөндлөн хөндийн ховил

                    sagitalis superioris Дээд суман хөндийн ховил

margo lambiodeus                     Суман заадасын ирмэг

 margo mastiodies                   Хөхлөгт сэртэнгийн ирмэг

tuberculum jugulare               Омлуурын төвгөр

protuberantia occipitalis externa   Дагзныгадна төвгөр

protuberantia occipitalis interna Дагзны дотор төвгөр

linea huchea suprema         Шилний хамгийн дээд шугам

linea huchea sup               Шилний дээд шугам

linea huchea inf               Шилний доод шугам

Суурь яс

Os sphenoidale - Клиновидная кость

Суурь яс нь их бие, их, бага далавч, жигүүрэн сэртэн 4 хэсгээс тогтоно.

Corpus                             Их бие

Alae minores             Бага далавч

Alae majores                     Их далавч

Pro. pterygoidei               Жигүүрэн сэртэн

Sella turcica                     Турк эмээл                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Fossa hypophysialis           Өнчин тархины хонхор

Tuberculum sellae             Эмээлийн төвгөр

Sulcus chiasmats           Зөрлөгийн ховил

Canalis opticus                   Харааны мэдрэлийн суваг  

Dorsum sellae                     Эмээлийн бүүрэг

Sinus spheniodalis               Суурь ясны хөндий 

Их далавч 4 ирмэгтэй:

margo frontalis                   духны ирмэг

margo parietalis             зулайн ирмэг

margo zygomaticus         хацрын ирмэг

margo squamosus           хайрст ирмэг

Foramen spinosim             арын нүх

Foramen оvale                   зуйван нүх 

Foramen rotundum             дуран нүх

Дух яс

Os.frontale - Лобная кость

Дух яс нь 4 хэсгээс тогтоно.

       1. squama frontalis         Хайрст хэсэг

       2. pars nasalis                     Хамрын хэсэг

       3.4. partes orbitalis                 Нүдний хэсэг

facies externo                           Гадна гадаргуу

facies interno                             Дотор гадаргуу

facies orbitalis               Нүдний аяганы гадаргуу

margo supraorbitalis           Нүдний аяганы дээд ирмэг

margo parietalis                         Зулайн ирмэг

margo nasalis                           Хамрын ирмэг

pro.zygomaticus                       Хацрын сэртэн 

incisura supraorbitalis /foramen supraorbitalis/ Нүдний аяганы дээд сэтэрхий

glabella                                   Цох

fossa glandulae lacrimalis   Нулимсны булчирхайн хонхор

impressiones digitatae     Хуруун дардас

Самалдаг яс

Ossa ethmoidale - Решётчатая кость

Бүх талаараа нүүрний ясаар хүрээлэгдсэн Т хэлбэрийн яс. Самалдаг ясны хөндийг намалдаг гэнэ, хамрын  дээвэр болж дотор нь гавлын хийт сархианууд байрлана.

 

Chocha nasalis sup         Хамрын дээд хясаа

Chocha nasalis media       Хамрын дунд хясаа

Chocha nasalis suprema Хамрын дээрхи хясаа

Чамархай яс

Os.temporale - Височная кость

Чамархайн яс нь 4 хэсгээс тогтоно.

1. pars squamosa         Хайрст хэсэг

2. pars petrosa                     Чулуулаг

3. pars tympanica               Хэнхэргийн хэсэг

4. pars mastiodea         Хөхлөгт сэртэнгийн хэсэг

facies temporalis     Чамархайн гадаргуу 

facies cerebralis         Тархины гадаргуу

facies ant partes petrosa   Чулуулагийн өмнөх гадаргуу

facies pos petrosa   Чулуулагийн арын  гадаргуу

facies inf petrosa   Чулуулагийн доод  гадаргуу

margo spheniodalis           Суурь ясны ирмэг

margo paritalis                 Зулайн ирмэг

margo occipitalis             Дагзны ирмэг 

pro.zygomaticus               Хацрын  сэртэн

pro. mastoideus               Хөхлөг сэртэн

pro. styloideus                   Шөвгөн сэртэн

pro.  infrajugularis             Омлуурын завсрын сэртэн

porus acusticus externus Чихний гадар хонгил

porus acusticus internus     Чихний  дотор хонгил

Зулай яс

Os.parietale - Теменная кость

Зулай яс нь 2 гадаргуу, 4 ирмэг, 4 өнцөгтэй, хос яс.

Facies externa                     Гадар  гадаргуу

Facies Interna                     Дотор гадаргуу

Margo sagittalis                 Суман заадсын  ирмэг

Margo frontalis                 Духны ирмэг

Margo squamosus               Хайрст ирмэг

Margo occipitalis               Дагзны ирмэг

Angulus occipitalis           Дагзны өнцөг

Angulus mastoideus         Хөхлөгт сэртэнгийн өнцөг

Angulus sphenoidalis       Суурь ясны өнцөг

Angulus frontalis               Духны өнцөг

Нүүрний хэсгийн яс

Cranium visceral - Кости лицевого черепа

Нүүрний хэсгийн ясыг дотор нь хос ба сондгой яс  гэж 2 хуваана.

Хос: 1. concha nasalis inf   Хамрын доод хясаа яс

        2. os.nasalis       Хамрын яс

        3. os.lacrimale         Нулимс яс      

        4. maxilla                 Хоншоор  

        5. os.palatinum         Тагнай 

        6. os.zygomaticum   Хацар 

  Сондгой яс: 1. vomer     Андис 

         2. mandibulla             Эрүү  

         3. os.hyoideum         Хэлэн доорхи яс     

Хоншоор яс

Maxillae - Верхнечелюстная кость

Corpus maxillae             Хоншоор ясны их бие

Pro.frontalis                     Духны сэртэн

Pro. zygomaticus               Хацрын сэртэн

Pro. alveolaris                   Буйлны сэртэн

Pro. palatinus                     Тагнайн сэртэн 

Facies orbitalis               Нүдний аяганы гадаргуу

Facies ant                       Урд гадаргуу

Facies nasalis                   Хамрын гадаргуу

Facies Infratemporalis     Чамархайн доод гадаргуу 

Margo infraorbitalis     Нүдний аяганы доод ирмэг

Тагнай яс

Os.palatinum - Небная кость

Lamina horizontalis       Хэвтээ ялтас

Lamina perpendicularis     Босоо ялтас

Spina nasalis pos               Хамрын арын хушуу

Pro. pyramidalis                 Цац сэртэн          

Pro. orbitalis                       Нүдний аяганы  сэртэн

Pro. sphenoidalis               Суурь ясны сэртэн

Хацар яс

Os.zygomaticus - Скуловая кость

Хацар яс нь 3 гадаргуу, 2 сэртэн, 3 нүхтэй.

Facies lat                   Хажуугийн гадаргуу

Facies orbitalis                             Нүдний аяганы  гадаргуу 

Facies temporalis                         Чамархайн гадаргуу

Pro.frontalis                                 Духны сэртэн

Pro.temporalis                             Чамархайн сэртэн

Foramen zygomaticoorbitalis     Хацар нүдний аяганы  нүх

 Foramen facialis                       Хацар нүүрний нүх 

 Foramen temporalis                 Хацар чамархайн нүх

Эрүү

Mandibulla - Нижняя челюсть

Эрүү ясыг их бие, нум гэж 2 ангилна.

Corpus mandibulla Эрүү ясны их бие

Rami mandibulla Эрүү ясны салаа

Caput mandibulla Эрүү ясны толгой

Basis mandibulla Эрүү ясны суурь

Collum mandibulla Эрүү ясны хүзүү

Foramen mandibulla Эрүү ясны нүх

Mentalis           Ооч

Tuberculum mentalis Оочны төвгөр

Pro.coroniodeus             Титмэн сэртэн

Pro.сondularis             Сэртэн 

 

 

 
Ангилал : Анатоми | Нийтэлсэн : battamir | Уншсан (4089) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл